eq2003eq 发表于 2008-4-12 02:07:00

〓〓〓〓〓〓扭转乾坤区指南〓〓〓〓〓〓Ver2.1 Final(2008.7.27)

<font color="#ff0033">〓〓扭转乾坤指南目录〓〓 </font>
                                   ┃
                                   ┃
┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━╋━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓
<font color="#ff0033">教程贴</font>(1楼)   <font color="#ff00ff">地图修改</font>(2楼) <font color="#0000ff">游戏界面</font>(4楼)    <font color="#44bb44">光影特效</font>(5楼) <font color="#bb7444">任务修改</font>(7楼)      <font color="#bba344">其他修改</font>(8楼)
                  ┃                              ┃
              <font color="#33cccc">地图欣赏贴</font>(3楼)                 <font color="#3c72c4">特效欣赏贴</font>(6楼)<b><font color="#3300ff"></font></b>
<b><font color="#3300ff">皮肤制作、地图修改、单机任务等流星蝴蝶剑相关制作与修改.

另外.不要为修改作品的好坏争执

修改不是外挂</font></b>
<b><font color="#ff0033"></font></b>
<b><font color="#ff0033">教程贴<img src="editor/images/smilies/default/5.gif" smiliecode=":&lt;" alt="" border="0">/font&gt;</font></b><font color="#ff0033">
<font color="#ff0033"><font color="#000000"></font></font>   
招式光影修改教程:
(eq2003eq版)http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=269160
(魔翼版) <a href="http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=266255" target="_blank">http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=266255</a>
(A叉叉版)<a href="http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=136617" target="_blank">http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=136617</a>
(蓝眼泪版)<a href="http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=172743" target="_blank">http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=172743</a>

界面修改教程:
<a href="http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=230012" target="_blank">http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=230012</a>

地图修改教程:
<font color="#000000">(贴图修改)<a href="http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=293113" target="_blank">http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=293113 </a>
(des修改)<a href="http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=92786" target="_blank">http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=92786</a></font>
(pst修改)<a href="http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=92788" target="_blank">http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=92788</a>
(贴图修改,含视频)<a href="http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=199758" target="_blank">http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=199758</a>
(地图传送点修改)http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=264479   

任务修改教程:
<font color="#000000"><a href="http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=170&amp;ID=219510" target="_blank">http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=170&amp;ID=219510</a></font>   
<a href="http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=27" target="_blank">http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=27</a>

模型修改教程:
<a href="http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=257328" target="_blank">http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=257328</a> </font>

eq2003eq 发表于 2008-4-14 16:01:00

re:[COLOR=#ff0033][COLO...

--------------------------------小天专用的分界线-------------------------------

地图修改:

雪地金华完美版(作者〓冰茶〓)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=295465
http://p1.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/1b1344aaf4739499ef9bc2ac836a6fbf.jpg

没命名四方(作者w635815155)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=294128
http://pe.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/ea34445acb27318e160bbcea81038a29.jpg

没命名炎硫岛(作者w635815155)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=293686
http://pf.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/f240501168f8e10aef04e3bf1f769630.jpg

万佛窟(作者一把朴刀)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=293514
http://p0.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/00ab0ee2e2f8cd0fd69844eda6d478ef.jpg

火影忍者四方阵(作者w635815155)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=293392
http://p1.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/18d6a97bbb6badf19a151f64f00c754a.jpg

乱马四方阵(作者w635815155)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=293304
http://p5.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/5782a5777a2a30462c6124af3356fd7f.jpg

梦幻四方(作者w635815155)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=292510
http://pd.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/df4fcbcea9870e6a0c3823d26d9eba93.jpg

寒龙·四方(作者魔翼)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=285391
http://pb.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/bf6722f6681d0a49ba9fed4954609178.jpg

黑暗·四方(作者魔翼)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=285388
http://p2.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/2dc3343e96952c2a9fd043a616be69b7.jpg

没命名四方(作者ne0234)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=283909
http://pd.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/d1c0286923dc1a4adaae9a7bf2fc4b55.jpg

伏龙四方(作者子含)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=283665
http://pf.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/f6a9a153350ce78538f6228e80b6fa9a.jpg

没命名四方(作者ne0234)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=282034
http://p7.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/79a82389eefb0662bc64ba4270b90c40.gif

百人兵俑决死阵(作者点点思绪)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=271723
http://p2.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/258659d3600653017c9f89a04b706b9c.jpg

石头四方(作者寻梅)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=270475
http://p6.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/6902ba84b1f547828a04dd416fb160ee.jpg

精灵村金华城(作者【古墓派】迷糊)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=268603
http://p2.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/288421e8643cff972745f66c463630ab.jpg

暗黑版星空洛阳城(作者点点思绪)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=264630
http://pe.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/e16a809d37562bf008d39cdb98fc12c0.jpg

风暴皇天城(作者寻梅)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=263837
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/05c50f879434be7e9ea174412a92aa6c.jpg

草四方(作者eq2003eq)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=262793
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/27bf722337dbacabd7f381924c15fdc9.jpg

暗雷·四方(作者eq2003eq)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=262789
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/e58cbbbce8320a25eb1ee507b0fbec6c.jpg

暗雪四方阵(作者185723794)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=261623
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/fe49940d1cd0f4d53df0f6d6a6de2099.jpg

奥运四方(作者scene1993112)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=253338
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/f8c7004b2f30253890a610395aef80c0.jpg
绿地金华城(作者秋暮)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=260430
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/6f603c4a46c388d62423c35f8de53c4e.jpg

红莲·地狱(作者eq2003eq)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=260355
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/d1d07d00dcd4afd865b461cc549a1b51.jpg

夜之洛阳城(作者eq2003eq)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=238696
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/bf1ac38071d10b757346073c51a8206d.jpg   

雪之洛阳(作者eq2003eq)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=211576
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/b63e519faecdf25a29cc900c9739b8db.jpg

学校版四方阵(作者潇湘仙子)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=258435
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/93abb9f32fcaf3481b384f5f7f4cc30b.jpg

清幽居·雪城(作者甜牛奶咖啡)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=193065
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/b2c71f133e4ba55b17683afd980eccb8.jpg

威震八方·雪域版(作者寻梅)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=254914
http://images22.51.com/6000/tangchaomen/469167e35d2120342b1792ec68773f3c.jpg

暴风前的洛阳(作者寻梅)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=254681
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/22cc001e0087e3d3f8ce5d5ce979e534.jpg

白云版四方(作者寻梅)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=254561
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/5cc9dcc574c9587a8dd9d9997f883cbc.jpg

冰山雷泽四方阵(作者a122326240)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=254604
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/fc9de33006005287986cbdfe3d1d25c1.jpg

雷雪·四方阵(作者星梦——魔翼)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=254325
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/e964a5d63fa05121f17a918d52f64b11.jpg

特殊冷质感四方阵(作者不详)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=251526
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/f8d8649ced0a170ad857c0bc31c7082e.jpg

万花筒写轮眼-月度(作者eq2003eq)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=235844
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/935a15641d4e8cc3742359ee835990f0.jpg   

暗黑·四方阵(作者星梦——魔翼)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=215192
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/d321c9b81dec59642ef554ec9871ac4b.jpg

星空雪地 洛阳(作者q254906396)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=211900
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/2f17d1487906a5b2108cef4cbefe4d67.jpg

血色浪漫·四方阵(作者星梦——魔翼)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=205396
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/5eb15b957f6d6fe3ba41dc0903b0550b.jpg

真武林江湖传---观兽场(作者zmj_123)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=205381
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/e8a712949762f4ab3b57731ca07c25e9.jpg

异次元·岩硫岛(作者甜牛奶咖啡)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=204589
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/22c4bd3bc7671dd7755a117410d40108.jpg

诡异的结合4方阵(作者long7shi)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=197791
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/8f4a4404e578194cc978892cb397c34a.jpg

盘龙·钟乳洞(作者甜牛奶咖啡)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=195901
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/b9be35f8a7a6a0d0f009fbba5235ce1a.jpg

埃及·四方阵(作者甜牛奶咖啡)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=195235
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/68c29796d707daef967d531f25cb2cd0.jpg

洛阳城究级修改商业街(作者小灬川巾)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=195206
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/d4c27c0939ebb8022a514098e9079f14.jpg

星梦无双(作者星梦——少枫 )
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=240580
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/d4ca221fdd65fd681ddd7702f8874138.jpg

黄金洛阳城(作者星梦——少枫 )
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=240589
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/460b1efc09de49331cf5420e97fc32c3.jpg

血色洛阳城地图(作者wo6363271)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=193058
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/5447e17e0a0d8c4471d6d75b7e754393.jpg

神魔剑阵四方(作者〓冰茶〓)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=191469
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/777748d04ccfec2d90fa898cd4a803ee.jpg

地狱四方阵(作者jmd008505858)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=173473
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/3a717abc3e2316922e163fe7649a2c28.jpg

雪地炎硫岛(作者yanjou)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=163767
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/465242c19fe37a79922a5c8899e85887.jpg

雪地洛阳(作者欣赏)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=158860   
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/5b86b17b0952fd391edc86bc72d18e00.jpg

飘雪四方(作者应龙)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=115901
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/9e3f5ef7d1a167dcecc2a760cab2dcb7.jpg

火焰四方阵(作者小灬女夭)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=197271
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/146704f870c0e190dd27d1e6fbc1f58b.jpg

寒冰四方阵(作者小灬女夭)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=197278
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/abd861570220a0a036ce4762f4e77708.jpg

梦幻四方阵(作者子夜£十字流星 )
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=112074
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/814c86ce4c402425c05ccfb137bb0304.jpg

雪地四方阵(作者644264203)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=184244
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/5eadff17e9a0014193aa352ca8f71141.jpg

冰火岛地图(作者NPC)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=169076
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/06d696b35ba19d9bbb31fe70e605fec9.jpg

砖头炼铁狱(作者屎在侏罗纪)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=213418
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/bb68d7a0aea4e561e1222dc2b6bd683b.jpg   

四方崩(作者gnp)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?b=2200&amp;ID=167006
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/c2decea8111b5be4400606e856892dca.jpg

eq2003eq 发表于 2008-4-24 03:13:00

re:[COLOR=#ff0033][COLO...

--------------------------------小天专用的分界线-------------------------------

地图作品欣赏(其实是没下载地址=_=||):

神秘谷走法介绍(作者地獄→殺人夜)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=264395

CS四方第二版 (作者eq2003eq):
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=254493
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/ac1665680416309a2461714d0b27a83f.jpg

新神秘谷截图(地獄→殺人夜)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?b=2200&amp;ID=221116
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/5fabd87bc9004ecf280bff25df2b8569.jpg

??毒牙阵(作者huangyi3838438)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=205355
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/55008b317b4f2407f30dcca506669dbb.jpg

仙3蜀山故道四方(作者秋暮‖凝寒雪)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=190947
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/75dd7118c5b45107404285f317b2dd0e.jpg

地狱四方镇(作者狂野杀戮_啤酒)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=130754
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/691405bb8f726455f4dfe508f6162060.jpg

埃及四方的的收获季节(作者huangyi3838438)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=195797
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/570a1e62e56635efb6788d422ca0d395.jpg

洛阳城好大广场(作者zmj_123)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?b=2200&amp;ID=163117
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/4f9a463dd6c3ab2b5e00da47c88872b9.jpg

威震八方改(作者cjt314655467)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=151693
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/78a903bcedaf121a6ce7d2ed8c11ebd8.jpg

防块空间 威振八方 空间方块(作者a5124546)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=122759
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/42332e83c37bb741e0c40cb5ec28b830.jpg

地狱八方(作者武林得得B)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=113786
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/c640c7d75d17d74c4fd02893e70abd30.jpg   

雪地的修改(作者一语惊人)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=167300
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/42ca2e3229173d282a27534a7eebfc19.jpg

罪恶石岭(作者mcdlestoru)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=116503
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/3ff451fb029f5b81789d1b5d428e2eb9.jpg

eq2003eq 发表于 2008-4-24 03:13:00

re:[COLOR=#ff0000]-[/C...

--------------------------------小天专用的分界线-------------------------------

游戏界面:
   
蓝色蝶恋主题包(作者〓冰茶〓)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=295467
http://pd.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/d222dbb6469b4d26bfe1260a2d8775d4.jpg   

死亡笔记界面(作者下弦の月茧)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=291264
http://p0.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/025ff0d77eeefd2aac2b676471ae7b26.jpg

影视人物主题包(作者子含)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=283805
http://pe.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/ed9c025f05ed0f7ba55cd2f3d78d1619.jpg

宇智波鼬界面(作者纵横みゃ青龙)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=280400
http://pb.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/b082d1bd1e7a3b3a03fa6e44563f2a9f.gif

脑残游戏界面(作者「ˉLie_√)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=265485
http://p1.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/13c53aed50099ed4db4225cda2c90a0c.jpg

无双大蛇主题包(作者wo6363271)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=265374
http://p8.images22.51img1.com/6000/eq2003eq/8b5a8c1b8e17d79bf08f96f54e601fa8.jpg

笑傲江湖流星界面(作者寻梅)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=255124
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/6efa907f1ce0ec6c1957196c27a24222.jpg

火影忍者主题包(作者星梦——魔翼)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=236233
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/972c0a696cd6c683eb6a60e25db203b6.jpg   

恨_写轮眼(作者eq2003eq)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=229990
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/070a0bbf172be62d64b5b1ee05a4fa56.jpg

幻蝴(作者eq2003eq)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=211605
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/6cbad5010aab328da594daf1fac44191.jpg

流星蝴蝶剑.net 苍穹主题包(作者殺戮蒼穹)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=194669
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/f92a51c821b1782e817d901ef425c4d4.jpg

仙四的界面(作者wo6363271)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=191837
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/e3deb7cfe6aa289b605d30e43675bfeb.jpg

仙剑怀古风格流星主题包(作者〓冰茶〓)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=173882
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/b74d1440ac3942b2af0c567a5329dd8c.jpg

魔兽主题界面(作者xuejun567)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=160151
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/93f457cb928a74c3a6e785ce014df6b4.jpg

eq2003eq 发表于 2008-4-24 03:14:00

re:[COLOR=#ff0000]-[/CO...

--------------------------------小天专用的分界线-------------------------------

招式光影:
   
招式特效包第一版(作者〓冰茶〓)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=295464

潇湘仙子特效(作者潇湘仙子)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=292012

超级特效(作者ne0234)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=290521
龙影(作者a2391840)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=289802
大话西游招式音效(作者潇湘仙子)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=288253
ne0234特效(作者ne0234)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=284379
望舒,羲和(作者〖生〗酒剑仙)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=279944
飞花(作者潇湘仙子)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=271096

大刀小绝特效【龙吟】(作者翼)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=236797
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/cf09f45584ff25d732840e22402558cf.jpg

雷神(作者AntaresY)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=228457
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/18a2342c68305f011d34ee0215b80e89.jpg

枪决和刀决效果(作者墓玲)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=189274
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/9aceb1c3404645473a74d362eaeca807.jpg

青風·啸云——特效4个(作者甜牛奶咖啡)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=198109
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/8faeca6a22fe56e4cdda600df32a7b1f.gif

流星效果制作·霸气纵横版(作者霸刀无敌)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=184166
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/3667f03e1a54a266a9cf5b754dca0543.jpg

狼の诱惑招式效果美化包(作者诱惑の冰狼封月)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=171257
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/c3dcfc7530feefb2359ce925d8bbc639.jpg

残影剑(作者秋暮‖凝寒雪)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?b=2200&amp;&amp;ID=188599
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/f42867c0c6856cc2657c0b4de1159a70.jpg

红色烈焰(作者〓冰茶〓)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=168602
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/5f05a039025a9708d0c364fea5dffba4.jpg

流星"雷电"特效制作(作者霸刀无敌)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=158627
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/d91ce1fda788c96db63536ab50207681.jpg

A叉叉版招试美化包(作者a5124546)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=151495
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/9ae2d69b8502c9c932dd0581057e4fef.jpg

流星打斗声音(作者aa5217aa)   
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=113209
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/1da490b69988f0fb875c65ad2aa1c3fe.gif

流星蝴蝶剑四方阵Rock版(作者DJ鬼组/荷兰鼠)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=259601
http://images22.51.com/6000/eq2003eq/1da490b69988f0fb875c65ad2aa1c3fe.gif

eq2003eq 发表于 2008-4-24 03:14:00

re:[COLOR=#ff0000]-[/CO...

--------------------------------小天专用的分界线-------------------------------

招式光影欣赏(也是没下载地址=_=||):
   
万锤决(作者寻梅)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=258008

兽王破邪阵(作者eq2003eq)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=240157

非常好玩的COMMON(作者eq2003eq)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?b=2200&amp;ID=237208

流星[锤绝八方](作者a5124546)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=156631

邪黄盾与血红剑POSE(作者a5124546)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?b=2200&amp;ID=167316

流星<<无敌大绝>>(作者a5124546)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=142749

超牛无敌的特效流星视频(作者a5124546)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=122578   

万剑决图片(作者冰£魄)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=142969

流星万剑决(作者tank3070)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=141982

eq2003eq 发表于 2008-4-24 03:54:00

re:[COLOR=#ff0000]-[/CO...

--------------------------------小天专用的分界线-------------------------------
任务修改:

《真·密杀录》单机任务(作者点点思绪)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=270469

单机任务全集(作者しf)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&ID=267900

真武林江湖群侠,重设第1-5关(zmj_123)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&ID=262975

真武林江湖群侠,重设第4关(zmj_123)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&ID=269884

锋行天下1、2、3 的整合包(作者しf)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=265398

被虐锺乳洞(作者追星·冷血无命)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=248407

峰行天下III--《棋子》(作者阿峰)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=213639

eq2003eq 发表于 2008-4-26 04:17:00

re:[COLOR=#ff0000]-[/CO...

--------------------------------小天专用的分界线-------------------------------
其他修改:

无敌忍刀(作者a122326240)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=254268

蜗牛制作·乾坤刀(作者a122326240)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=252248

统一盟主衣服补丁(作者ㄣ幽魂★天角星)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=229963

追星冷血剑(作者追星·冷血无命)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=260997

暴雨梨花镖·改(作者追星·冷血无命)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=238387

神捕精装版(作者神捕べ无情)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=260449

秋暮精简版(作者秋暮‖小列)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=250714

08暗杀07伤害修改文件(作者08主流·博弈)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=236668

追加飞天--指虎狂砍的别的用途(作者tsi0158)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=164278

不死卡武器(不是吃炼化)和双卡武带视频教程(作者tank3070)
http://www.yfzz.net/bbs/a/a.asp?B=2200&amp;ID=143016

asdds 发表于 2009-7-11 20:01:00

:youxihou1:

asdds 发表于 2009-7-11 20:10:00

:youxihou1:
页: [1] 2
查看完整版本: 〓〓〓〓〓〓扭转乾坤区指南〓〓〓〓〓〓Ver2.1 Final(2008.7.27)